Yom Kippur

Yom Kippur Begins at Sundown on September 15, 2021

Erev Yom Kippur | 7 pm

Yom Kippur Youth Service and Program | 9:45am

Morning Yom Kippur | 10 am

Learning Program | 1 pm

Family Service Rosh Hashanah | 2 pm

Afternoon Service | 3:30 pm