Rosh Hashanah

Rosh Hashanah Begins at Sundown on September 6, 2021

Erev Rosh Hashanah | 7 pm

Rosh Hashanah Youth Service and Program | 9:45 am            

Morning Rosh Hashanah | 10 am

Family Service Rosh Hashanah | 2 pm

 Taschlich at Tomahawk Park | 3:30pm